Vi arbetar för en hållbart bra miljö och är sedan 2011 certifierade enligt ISO 14001. Därför använder vi oss av grön el och i vårt eget tryckeri använder vi oss av vattenbaserade färger. För att bidra till att förpackningar samlas in, är vi även anslutna FTI som ser till att förpackningar återvinns på allra bästa tänkbara sätt.

Utifrån kundens krav och behov arbetar vi för att välja produkter med så låg miljöbelastning som möjligt, samt att vi ställer relevanta miljökrav vid val av egna leverantörer, varor och tjänster.

Genom leveransplanering och val av miljöanpassade fordon, arbetar vi för att minska klimatpåverkan från våra transporter, vilket minskar förorening av mark, luft och vatten.

Vi samverkar i miljöfrågor med kunder och leverantörer, samt arbetar för ett så resurssnålt kontor som möjligt. Vårt arbete ska präglas av ständiga förbättringar i allt vi gör i vår verksamhet samt vara i överensstämmande med gällande lagar och förordningar. Vi ska också arbeta för att använda och effektivt utnyttja energi, råvaror och produkter som kan bidra till en hållbar utveckling.

Bregmos AB har etablerat sig som en ledande leverantör av tryckta budskap på godisförpackningar. Vår målsättning är att erbjuda godis och förpackningar av högsta kvalité som gör att kunden syns och att kunden får ut det budskap som kunden önskar. Vi profilerar kundens budskap på godisomslag.

Miljöpolicy 2018

Kontinuerligt miljöarbete
Vårt miljöarbete innebär inte bara att vi ska uppfylla de krav myndigheter och kunder ställer på oss. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att ständigt förbättra och förebygga föroreningar. Det gör vi för att bidra med vår del till en hållbar utveckling och skyddande av miljön.

Vårt miljöarbete innebär att vi:
• tar miljöhänsyn vid inköp och produktion av varor. T.ex arbetar vi för att nyttja energi och råvaror på ett effektivt sätt och vi ställer relevanta miljökrav på våra leverantörer.
• uppfyller tillämpliga miljölagar och andra krav som berör miljön i vår verksamhet.
• arbetar för att personalen ska öka sin medvetenhet om vårt interna miljöarbete samt motivera dem till aktiva miljöinsatser.
• arbetar med att minska produktionssvinn.
• källsorterar det avfall som uppstår hos oss. Vi arbetar på att minska avfallsmängderna där så är möjligt samt återvinna de avfall som går.
• med kunskap och aktiva insatser skall förebygga förorening av miljön.
• ständigt skall arbeta med att förbättra vårt miljöarbete.
• har en beredskap för nödlägessituationer.
• arbetar för att minska klimatpåverkan från våra transporter genom att:
+ planera företagsbesöken inom samma område vid samma tillfälle
+ samordna och planera leverans av varor
+ välja miljömärkta fordon och transportentreprenörer

Martin Bregmo
VD Bregmos Reklamgodis AB
Borgstena, Mars 2018

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt miljöarbete.